Wyniki konkursu "Różni ludzie- równe prawa"

Rozstrzygnęliśmy pierwszy konkurs dla dzieci i młodzieży bydgoskich szkół podstawowych podejmujący trudny temat, jakim jest przeciwdziałanie nierównemu tratowaniu. Zobaczcie jak ten temat widzą dzieci...

Czytaj więcej!

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Każdy człowiek ma swoje prawa, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie . Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nieskończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.
Bydgoskie placówki oświatowe również włączają się w obchody.

Czytaj więcej!

Przydatne definicje

Świadomość rozpoczyna się od wiedzy! Preambuła ustawy Prawo Oświatowe mówi: "Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka". Zatem poznajmy najważniejsze pojęcia, by przeciwdziałać dyskryminacji w szkole.

Czytaj więcej!

Tydzień różnorodności

23- 27 maja 2022r w bydgoskich placówkach oświatowych przebiegał pod hasłem TYDZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI, w czasie którego zachęcaliśmy do podjęcia działań związanych z edukacją antydyskryminacyjną. Akcja mogła przybrać różne formy, np. konkursów, happeningów, spotkań i in. dotyczących stereotypów, uprzedzeń, równości, dyskryminacji czy przestrzegania praw człowieka. Fotorelacje i videorelacje z krótkimi opisami zebraliśmy na naszej stronie.

Czytaj więcej!

Uczniowie z Ukrainy- trudna rola nauczyciela w działaniach integracyjnych

Wojna w Ukrainie, trauma uchodźców, nowi uczniowie w klasach... Przed nauczycielami i wychowawcami stoją trudne zadania ułatwienia dzieciom pochodzenia ukraińskiego integracji z klasami, do których trafią, a także zadbania o to, by nie były narażone na dyskryminację związaną z ich narodowością.

Czytaj więcej!